Paranna sitoutumista ja tuottavuutta
Saat ratkaisun haasteeseesi nopeasti!
Palkitsemisen johtaminen
Strategian ja palkitsemisen onnistunut yhteensovitus on tärkeä avaintekijä pal-kitsemisen tuottavuudelle
Kyselyt ja analyysit
Keräämällä, analysoimalla ja tuottamalla luotettavaa tietoa aikaansaadaan päätö-ksenteolle varma pohja
Palkitsemisen viestiminen
Strategiaan kytketyllä viestinnällä saadaan palkitseminen tukemaan paremmin liike-toimintastrategian toteutumista
Palkkiomallin kehittäminen
Palkkiomallissa keskeisintä on se, että malli ohjaa toimimaan tavalla, joka tukee liike-toimistastrategian toteutumista
Palkitsemisstrategian laatiminen
Liiketoiminnasta johdettu palkitseminen määrittelee, miten palkitseminen tukee lii-ketoimintastrategian toteutumista
Tuottavuuden analysointi
Mitä palkitseminen tuottaa? Sitoutumista, toiminnan ohjautumista, hyvinvointia? Mit-kä asiat tuottavat parhaiten?
HENKILÖSTÖKYSELY
Valitsemasi asia voidaan selvittää nopeasti ja vaivattomasti, analysoiduissa tuloksissa saat vastaukset ja toiminpidesuositukset
ESIMIESTYÖN ARVIOINTI
Palkitsemisen koettu laatu on hyvin paljon kiinni siitä, miten esimiehet käyttävät pal-kitsemista johtamisen välineenä
360 ARVIOINTI
Perinteisesti 360 arviointi on koskenut lä-hinnä esimiehiä, mutta se voidaan toteut-taa myös laajemalle joukolle
TYÖSUORITUKSEN ARVIOINTI
Henkilöstön toimintaa kehitetään luomalla arviointikriteeristö ja prosessi, jotka tuke-vat strategian toteutumista